تبلیغات
سحر دانلود - تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی

خانه عاشقان قرآن

تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی

تاریخ:یکشنبه 22 مرداد 1391-04:38 ب.ظ

                                                                بنام خدا
                       برای دانلود تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی به ادامه مطلب بروید.


                                                               تلاوت های مجلسی

الشعراء (من الآیة ۶۹ إلى ۹۰) والفجر

۲ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۴)

۳ الشعراء  والفجر والفاتحة وأول البقرة

۴ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۵۴)

۵ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)

۶ المؤمنون (من الآیة ۸۴ إلى ۱۱۸)

۷ الشعراء (من الآیة ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر

۸ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)

۹ الروم

۱۰ المؤمنون

۱۱ الشعراء والطارق والفجر

۱۲ القصص  والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۲)

۱۳ الروم  والضحى والشرح والفاتحة وأول البقرة

۱۴ شعراء (من الآیة ۱۸۱ إلى ۲۲۰)

۱۵ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۵)

۱۶ الرعد (من الآیة ۱ إلى ۲۲)

۱۷ الشعراء (من الآیة ۱۲۳ إلى ۲۲۷)

۱۸ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۵)

۱۹ لقمان  والسجدة

۲۰ غافر (من الآیة ۳۹ إلى ۶۸ )


۲۱ المؤمنون والفجر والبلد والعلق

۲۲ القصص (من الآیة ۱ إلى ۱۴)

۲۳ الطور  والحدید (من الآیة ۱ إلى ۱۱)

۲۴ الشعراء (من الآیة ۶۹ إلى ۸۹)

۲۵ لقمان (من الآیة ۲۰ إلى ۳۰)

۲۶ ما تیسَّر من سورة غافر (من الآیة ۳۹ إلى ۶۸)

۲۷ المؤمنون (من الآیة ۸۳ إلى ۱۱۶)

۲۸ الرعد (من الآیة ۱۹ إلى ۳۱)

۲۹ مریم (من الآیة ۱ إلى ۵۲)

۳۰ لقمان  والسجدة (من الآیة ۱ إلى ۴)

۳۱ الواقعة( والحدید (من الآیة ۱ إلى ۶)

۳۲ المؤمنون  والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۷)

۳۳ القصص والعلق (من الآیة ۱ إلى ۱۹)

۳۴ الطور  والحدید (من الآیة ۱ إلى ۶)

۳۵ الشعراء (من الآیة ۵۲ إلى ۸۹)

۳۶ الزخرف  والدخان (من الآیة ۱ إلى  والقدر

۳۷ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۷)

۳۸ الحشر والطارق والفجر والفاتحة وأول البقرة

۳۹ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیة ۱ إلى  والقدر

۴۰ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیة ۱ إلى ۵)

۴۱ النساء (من الآیة ۹۴ إلى ۱۱۴)

۴۲ هود (من الآیة ۱۰۸ إلى ۱۲۳) ویوسف (من الآیة ۱ إلى ۶)

۴۳ یونس (من الآیة ۱ إلى ۲۶)

۴۴ مریم (من الآیة ۱ إلى ۳۶)

۴۵ فصلت (من الآیة ۳۰ إلى ۴۶)

۴۶ المؤمنون والرحمن

۴۷ هود (من الآیة ۴۱ إلى ۸۴)

۴۸ یونس (من الآیة ۹ إلى ۲۶)

۴۹ لقمان (من الآیة ۸ إلى ۲۰)

۵۰ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۶۲)

۵۱ النحل (من الآیة ۱ إلى ۳۲)

۵۲ فاطر (من الآیة ۹ إلى ۳۸)

۵۳ الفتح (من الآیة ۲۷ إلى ۲۹) والحجرات کاملة وق (من الآیة ۱ إلى ۱۱)

۵۴ الشعراء  والفجر والعلق والقارعة والهمزة والإخلاص

۵۵ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۴۰)

۵۶ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹)

۵۷ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۴)

۵۸ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)

۵۹ لقمان (من الآیة ۸ إلى ۳۰)

۶۰ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۵)

۶۱ الواقعة وأول الحدید والعلق والفاتحه وأول البقرة

۶۲ الزخرف (من الآیة ۶۷ إلى ۸۹)

۶۳ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۴۵)

۶۴ المؤمنون (من الآیة ۱ إلى ۲۲)

۶۵ النحل (من الآیة ۱۲۵ إلى ۱۲۸) والإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴)

۶۶ النساء (من الآیة ۹۴ إلى ۱۱۴)

۶۷ فاطر (من الآیة ۱۰ إلى ۲۸)

۶۸ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیة ۱ إلى ۳)

۶۹ الشعراء (من الآیة ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر

۷۰ الطور والنجم والضحى والشرح والتین

۷۱ المؤمنون (من الآیة ۵۱ إلى ۱۱۸)

۷۲ النحل (من الآیة ۵۱ إلى ۸۱)

۷۳ ق (من الآیة ۱۶ إلى ۴۵) والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۷)

۷۴ لقمان والسجدة

۷۵ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۷)

۷۶ المائدة (من الآیة ۱۵ إلى ۳۸)

۷۷ الشعراء (من الآیة ۱ إلى ۸۹)

۷۸ السجدة (من الآیة ۱ إلى ۱۹) والعلق

۷۹ الزمر (من الآیة ۱ إلى ۳۱)

۸۰ الرعد (من الآیة ۲۰ إلى ۳۱)
۸۱ الحشر والطارق والفجر والعلق

۸۲ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۶)

۸۳ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیة ۱ إلى ۳۷)

۸۴ المؤمنون (من الآیة ۸۴ إلى ۱۱۸)

۸۵ یونس (من الآیة ۳ إلى ۱۷)

۸۶ الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعة والفاتحة وأول البقرة

۸۷ الحشر والطارق والفجر والبلد

۸۸ الحشر والإنشقاق والبروج والعلق والقارعة والفاتحة وأوائل البقرة وخواتمها

۸۹ الحدید (من الآیة ۷ إلى ۲۹)

۹۰ الحدید (من الآیة ۷ إلى ۲۴)

۹۱ الحجرات (من الآیة ۱۳ إلى ۱۸) وسورة ق (من الآیة ۱ إلى ۲۲)

۹۲ الحج (من الآیة ۲ إلى ۴۰)

۹۳ التوبة (من الآیة ۳۸ إلى ۴۴)

۹۴ التوبة (من الآیة ۳۸ إلى ۴۲)

۹۵ التوبة (من الآیة ۲۵ إلى ۴۱)

۹۶ التوبة (من الآیة ۳۶ إلى ۴۰)

۹۷ بقره(من الآیة ۲۸۴ إلى ۲۸۶) وسورة آل عمران (من الآیة ۱ إلى ۱۸)

۹۸ بقره(من الآیة ۱۸۳ إلى ۱۸۹)

۹۹ انفال(من الآیة ۱ إلى ۳۰)

۱۰۰ انفال(من الآیة ۱ إلى ۲۸)


۱۰۱ الأنفال (من الآیة ۱ إلى ۱۷)

۱۰۲ الأنعام (من الآیة ۷۳ إلى ۱۰۳)

۱۰۳ الأنعام (من الآیة ۱۲ إلى ۴۵)

۱۰۴ الأعراف (من الآیة ۴۲ إلى ۷۴)

۱۰۵ الإسراء (من الآیة ۷۰ إلى ۸۷)

۱۰۶ الإسراء (من الآیة ۶۶ إلى ۹۶)

۱۰۷ الإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴) وسورة النجم (من الآیة ۱ إلى ۱۸)

۱۰۸ الإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴)

۱۰۹ الأحزاب (من الآیة ۲۱ إلى ۴۸)

۱۱۰ الأحزاب (من الآیة ۲۱ إلى ۳۴)

۱۱۱ آل عمران (من الآیة ۱۶۹ إلى ۱۷۵) والطارق والفجر

۱۱۲ آل عمران (من الآیة ۱۶۹ إلى ۱۹۴)

۱۱۳ آل عمران (من الآیة ۹۵ إلى ۱۰۴)

۱۱۴ إبراهیم (من الآیة ۴۱ إلى ۳۱)

۱۱۵ إبراهیم (من الآیة ۲۳ إلى ۵۲)


                                                                       تلاوت های استدیویی
1 ما تیسَّر من سورة یس 00:32:06
2 ما تیسَّر من سورة الواقعة والحدید 00:43:16
3 ما تیسَّر من سورة النور 00:27:14
4 ما تیسَّر من سورة النساء 00:04:34
5 ما تیسَّر من سورة النبأ 00:09:02
6 ما تیسَّر من سورة الفتح و الحجرات 00:25:55
7 ما تیسَّر من سورة الصف و الجمعة 00:41:09
8 ما تیسَّر من سورة الشعراء 00:42:31
9 ما تیسَّر من سورة الأنفال 00:30:56
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
how do i order viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:40 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cheapest viagra online buy viagra uk can you buy viagra at cvs buy viagra plus buy genuine viagra buy viagra online uk next day delivery is it legal to buy viagra generic viagra uk pharmacy where can i buy viagra pills buy viagra canadian pharmacy
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:17 ق.ظ

Cheers. A lot of knowledge.

look here cialis order on line canadian discount cialis buy online cialis 5mg 40 mg cialis what if i take low cost cialis 20mg cialis online walgreens price for cialis cialis 5 mg buy cialis pills price each cialis e hiv
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:31 ب.ظ

You actually expressed it terrifically.
cialis pills cialis 5mg billiger cialis generico cialis kaufen cialis price thailand best generic drugs cialis tadalafil tablets purchase once a day cialis side effects for cialis cialis daily dose generic
Generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:54 ق.ظ

Fantastic forum posts, Thanks!
buy viagra viagra pharmacy viagra cheap viagra get a prescription online for viagra buy viagra australia cheap generic viagra pills online how buy viagra buy viagra no rx buy viagra cheapest price buy viagra online uk can you buy viagra at cvs
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:29 ق.ظ

Whoa a lot of amazing information.
cialis wir preise cialis 20 mg effectiveness enter site very cheap cialis interactions for cialis deutschland cialis online side effects of cialis calis weblink price cialis rezeptfrei cialis apotheke viagra cialis levitra
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:48 ق.ظ

You actually revealed this very well!
generic cialis soft gels where do you buy cialis tarif cialis france wow cialis tadalafil 100mg india cialis 100mg cost cialis 5 mg para diabeticos precios cialis peru cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg scheda tecnica if a woman takes a mans cialis
foot issues
شنبه 25 شهریور 1396 04:47 ق.ظ
Good site you have here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days.
I truly appreciate people like you! Take care!!
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:39 ب.ظ
It's very effortless to find out any matter on net as compared to books,
as I found this paragraph at this web page.
How do you grow?
شنبه 7 مرداد 1396 09:23 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find
this topic to be really something that I think I would never understand.
It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:31 ب.ظ
You've made some decent points there. I looked on the web for more information about the issue and found most people will go along with
your views on this web site.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 07:32 ق.ظ
Because the admin of this web site is working, no
hesitation very quickly it will be well-known, due
to its feature contents.
نظرمحمد فیضی
چهارشنبه 8 بهمن 1393 10:28 ق.ظ
یک تلاوت تصویری اگرازاستاد محمد صدیق منشاوی داشته باشید خواهانم . یک جهان سپاس ازشمادوستان عزیزوعالیقدر
نظرمحمد فیضی
چهارشنبه 8 بهمن 1393 10:26 ق.ظ
سلام ازبارگاه متعال ولایزال موفقیت های بیشترخواهانم .دوست شمانظرمحمد فیضی
پنجشنبه 4 دی 1393 12:24 ب.ظ
سلام سوره فجر را میخواهم از استاد اگه دارین
قرائن تشیع منشاوی
چهارشنبه 1 مرداد 1393 11:58 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم
استاد تلاوت تصویری زیادی دارن اما ماسفانه تلویزیون مصر پخش نکرده امسال برای اولین بار دو تا تلاوت ویدئویی استاد پخش شده که در وبلاگ ما هست
علتش هم این بوده چون استاد منشاوی انقلابی بوده و همینطور ضد اسرائیل بوده و همننطور با دربار و حکومت دوری می کرده لذا با او دشمن شدند و چه بسا هم در کام شیرینش زهر ریختند و به شهادتش رساندند
reza
سه شنبه 10 تیر 1393 05:30 ب.ظ
سلام از استاد منشاوی سوره حاقه رو داری؟
رضا
سه شنبه 10 تیر 1393 05:20 ب.ظ
سلام از استاد سوره حاقه رو داری؟
قرائن تشیع استاد منشاوی
چهارشنبه 14 خرداد 1393 12:03 ق.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
در این وبلاگ در باره استاد محمد صدیق منشاوی مطالب زیادی گذاشتیم مخصوصا در باره قرائن تشیعشون
کیف آلوما والت
جمعه 25 بهمن 1392 12:05 ب.ظ
با سلام به شما مدیر وبلاگ عزیز مهتاب هستم پشتیبان آنلاین فروشگاه آدریانا ، وبلاگ خیلی زیبایی داری ، از اینکه با وبلاگت آشنا شدم خوشحالم و حتما باز هم به شما سر میزنم و این باعث افتخار ماست میخواستم از شما و بقیه کاربران وبلاگ دعوت کنم ، به مناسبت فروش ویژه که از تاریخ 25 بهمن الی 25 اسفند بر روی سایت فعال شده است دیدن کنید و اگر کالایی رو نیاز داشتید ما در خدمت شما هستیم منتظر شما هستم حضور شما کاربر فعال اینترنتی برای ما مهم تر از خرید است
بروز وب
چهارشنبه 23 بهمن 1392 06:54 ب.ظ
سلام عزیزم وبلاگت عالــــــیه . راستی مطالب خوب واسه وبلاگت میخوای؟ بیا ببین خودت جدی جدی باحاله... مخصوص وبلاگ نویس های میهن بلاگ.منتظرتماااا حتما یه سر بیا
سایت تفریحی ایستگاه تفریح
دوشنبه 21 بهمن 1392 11:45 ب.ظ
سلام عزیزم وبلاگ زیبایی داری . حسابی خوشمان آمد راستی منم یه وبلاگ کوچولو دارم خوشحال میشم یه سر به منم بزنی . اگه با تبادل لینک موافقی خبرم کن تا لینکت کنم . منو با اسم ایستگاه تفریح میتونی لینک کنی فدای شما منتظرم بای
یه دوست خیر خواه
یکشنبه 20 بهمن 1392 09:13 ب.ظ
سلام دوست گرامی من ! وبلاگ زیبایی دارید. از این پست تون هم خیلی خوشم اومد خوشحال میشم به وب منم یه سر بزنی کلیپ های جالبی میزارم هاااا ! اگر هم خواستی تبادل لینک کنی منو با اسم دانلود کلیپ لینک کن بعد به من بگو تا سه سوته لینکت کنم قربانت فعلا !
مرضیه
شنبه 19 بهمن 1392 07:58 ب.ظ
سلام وبلاگ خوبی داری . دوست داری از طریق همین وبلاگت پول در بیاری؟ پس بیا تو این سایت عضو شو adsgroup.ir یه فروشگاه رایگان بهت میده . یکی مثل این harajak.ir باور کن ثبت نامش مثل اب خوردنه یه دقیقه بیشتر وقتت رو نمیگیره !
آرزوها
جمعه 18 بهمن 1392 11:57 ق.ظ
آرزوم اینه که ... ! شما هم بیا آرزوتو بگو...!!! منتظرم هاااا حتما بیایی تو جمع ما
بهنام
سه شنبه 15 بهمن 1392 11:35 ب.ظ
سلام دوست عزیزم وب جالبی دارید راستی من هم یکی رو تازه راه انداختم خوشحال میشم اگه به منم سر بزنید منتظرم بای
بهنام
دوشنبه 14 بهمن 1392 01:15 ق.ظ
سلام دوست عزیزم وب جالبی دارید راستی من هم یکی رو تازه راه انداختم خوشحال میشم اگه به منم سر بزنید منتظرم بای
حسین
دوشنبه 23 بهمن 1391 10:39 ب.ظ
در ضمن استاد منشاوی از جله قاری بود که در جاهای مختلف قرائت میکرد عوض ان پولی دریافت نمیکردوخاصیت کاریش این بود که در مجامع قدیم در درجه ی اول تمامی ضبط هایی که صدای این بزرگوارو ضبط میکردند خود استاد آنها رو خاموش میکرد.و اصلا فیلم برداری از این استاد نشده است.
حسین
دوشنبه 23 بهمن 1391 10:33 ب.ظ
سلام.اول از همه وبلاک بسیار جالب و زیبایی دارید که به بعضی از دوستام هم آدرس شمارو دادم.بد اینکه خوشحال شدم از سه قاری برتر اولیه همچون عبدالباسط و مصطفی بزرگ و حزن القرا جهان استفاده کرده اید خوشحال میشم به وبلاکم سر بزنید من فقط عاشق منشاوی و عبدالباسط وبیشتر ازهمه به خاندان شحات علاقه مندم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر