تبلیغات
سحر دانلود - تلاوت های تصویری آنلاین قراریان مصری

خانه عاشقان قرآن

تلاوت مجلسی عبدالباسط


[http://www.aparat.com/v/c6acdb7dc62ff174465525b1c1250d49147048]

تلاوت عبدالباسط (سوره نور)


[http://www.aparat.com/v/0bdf4fd756828f32426845c851a3c548139488]


عبدالباسط تلاوت مجلسی زمر آیه 24


[http://www.aparat.com/v/150c8cfd7bda4188ace9d58d14f8a523147089]


استاد عبدالباسط (سوره ضحی،انشراح، تین


[http://www.aparat.com/v/b7b6f829446b1841a68f2fd999e03b9c139497]


محمد صدیق منشاوی

تنها ویدیوی موجود از استاد محمد صدیق منشاوی

[http://www.aparat.com/v/7cedd138472bd1089d557ccd5aae5ac766015]


غافر آیات 7 تا 17

 

  •  تلاوت مجلسی شحات محمد انور، سوره غافر آیات 7 تا 17[http://

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

]

تلاوت محمد شحات انور

[http://www.aparat.com/v/657521cffefffb720284d2176c9164c255112]تلاوت سوره هود استاد مصطفی اسماعیل


[http://www.aparat.com/v/28d4118e3cc71817e2a48cae471e593b147259]
استاد شیخ مصطفی اسماعیل در امریکا

[http://www.aparat.com/v/4892c3a833c1a88fb9b57b57ec05083096729]


[http://www.aparat.com/v/da4053adabc8cc1df38211e194da27c297006]

مصطفی اسماعیل . شعرا

[http://www.aparat.com/v/af538e661390bcfad2eb898d584fa74996994]

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

[http://www.aparat.com/v/19e99970ea5ea8475747b52ab1ccf19454316]سوره احزاب استاد راغب مصطفی غلوش

[http://www.aparat.com/v/50d48506c2c11858f6bc0b0b7c9586e454319]